<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title>Title</title> </titleStmt> <publicationStmt> <p>Publication Information</p> </publicationStmt> <sourceDesc> <p>Information about the source</p> </sourceDesc> </fileDesc> </teiHeader> <text> <body> <p>Some text here.</p> </body> </text> </TEI>